لوله پلی آمید برق

لوله پلی آمید

لوله پلی آمید برقردیف

کد کالا

نام کالا

قطرخارجی (mm )

شرح کالا

توضیحات

1

PA.1

لوله

20

شاخه ای وکلافی - خط دار

13.5برقی-نیمه قوی

2

PA.2

لوله

20

شاخه ای وکلافی - خط دار

13.5برقی- قوی

3

PA.3

لوله

25

شاخه ای وکلافی - خط دار

16 برقی-نیمه قوی

4

PA.4

لوله

25

شاخه ای وکلافی - خط دار

16 برقی- قوی

5

PA.5

لوله

32

شاخه ای وکلافی - خط دار

21 برقی- قوی


ردیف

کد کالا

نام کالا

قطرخارجی (mm )

شرح کالا

توضیحات

2

ZPA.2

زانوی لوله

25

90 درجه خم کوتاه- مواددرجه 1

مخابراتی

3

ZPA.3

زانوی لوله

32

90 درجه خم کوتاه- مواددرجه 1

مخابراتی

4

ZPA.4

زانوی لوله

20

90 درجه عصایی- مواددرجه 1

مخابراتی

5

ZPA.5

زانوی لوله

25

90 درجه عصایی- مواددرجه 1

مخابراتی