انواع جعبه تقسیم برق

جعبه تقسیم فلزی برق - جعبه تقسیم پلاستیکی برق

جعبه تقسیم فلزی برق-جعبه تقسیم پلاستیکی برقردیف

کد کالا

نام کالا

قطرخارجی (mm )

شرح کالا

توضیحات

1

JBF.1

جعبه تقسیم فلزی برق

30*20

توکار

رنگ کوره ای درجه 1

2

JBF.2

جعبه تقسیم فلزی برق

35*25

توکار

رنگ کوره ای درجه 1

3

JBF.3

جعبه تقسیم فلزی برق

40*30

توکار

رنگ کوره ای درجه 1

4

JBF.4

جعبه تقسیم فلزی برق

60*50

توکار

رنگ کوره ای درجه 1

5

JBP.1

جعبه تقسیم پلاستیکی برق

10*10

توکار

همراه با درب نو

6

JBP.2

جعبه تقسیم پلاستیکی برق

15*15

توکار

همراه با درب نو

7

JBP.3

جعبه تقسیم پلاستیکی برق

20*20

توکار

همراه با درب نو